Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac z serwisu, wyrazasz zgode na ich stosowanie.    Polityka Prywatnosci    Jak wylaczyc cookies? AKCEPTUJE
Zarezerwuj pobyt: +48 33 855 69 96

REGULAMIN HOTELU KOTARZ*** SPA&WELLNESS W BRENNEJ

 

Dyrekcja Hotelu Kotarz będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.

3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w dniu wymeldowania poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

8. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 20.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.

9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie  tych osób do pokoju.

10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

11. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

12. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w Hotelu. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

16.Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

18. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 300 zł.

19. Bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego równoznaczne jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 1000 zł.

20.Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

21. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez  3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu.

25. W przypadku gdy zachowanie Gościa jest niezgodne z regulaminem oraz powoduje skargi i roszczenia pozostałych osób zameldowanych w Hotelu, Gość może zostać obciążony kosztami pokrycia tych roszczeń.
Regulamin kompleksu basenowo - saunowego

Polecane Pakiety

Początek strony

Hotel Kotarz *** Spa & Wellness

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 40

tel. 48 33 8556 996, e-mail: recepcja@kotarz.com

Opinie gości:

tripadvisor holidaycheck google places

Nasze profile:

facebook youtube